Kredyt Studencki

Paralaksa tła

Czas pozostały do złożenia wniosku o kredyt studencki

00

dni


00

godziny


00

minuty


00

sekundy


Podstawowe informacje o kredycie studenckim

Kredyt studencki to preferencyjny kredyt z bardzo niskim oprocentowaniem, które naliczane jest według zmiennej stopy procentowej, równej iloczynowi wartości stopy redyskontowej weksli NBP i współczynnika, o którym mowa w przepisach dotyczących warunków zawierania przez Bank Gospodarstwa Krajowego z bankami umów określających zasady korzystania ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich, który na dzień 22.08.2016 r. wynosi 1,75. Zmiana oprocentowania kredytu uzależniona jest od zmiany stopy redyskontowej weksli NBP oraz ww. współczynnika. Co oznacza że oprocentowanie kredytu będzie wynosić: 0,88%. Jednak oprocentowanie realne będzie nieco wyże, lecz nieznacznie. Na pewno nie przekroczy oprocentowania dostępnych na rynku kredytów konsumpcyjnych. Najniższe z pośród wszystkich kredytów oprocentowanie czyni ten kredyt wyjątkowym i wartym pochylenia się nad nim.
- Musisz być kandydatem na studia (do podpisania umowy będzie potrzebne poświadczenie z dziekanatu o dostaniu się na studia) lub musisz być studentem lub doktorantem.
-Zacząłeś studiowanie przed 25 rokiem życia.
-Dochód miesięczny netto na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 2500zł
Najniższe oprocentowanie kredytu z pośród wszystkich dostępnych na rynku;
Połowę kosztów kredytu (odsetek), pokrywa Państwo ze środków budżetu państwa
Możliwe jest uzyskanie kredytu dla studentów nie posiadających dochodów Dowolność wyboru wysokości wypłacanych transz: 400 zł, 600 zł, 800 zł a nawet 1000 zł miesięcznie
Elastyczność dostosowania okresu kredytowego do możliwości kredytobiorcy
Możliwość odroczenia spłaty rat kredytu
Brak opłat za rozpatrzenie wniosku
Brak opłat za wcześniejszą spłatę kredytu
Możliwość umorzenia kredytu dla najlepszych studentów do 20%, gdy jest się w 5% najlepszych studentów na swojej uczelni
Możliwość zarobku na kredycie
Możliwość przeznaczenia środków z kredytu na dowolny cel (nawet ten poza naukowy)
2 letni okres karencji w spłacie kredytu (kredyt spłacamy 2 lata po zakończeniu studiów)
Banki uprawnione do udzielania kredytów:
PKO Bank Polski S.A.,
Bank PEKAO S.A.,
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi),
SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).

Poręczenie kredytu przez BGK i ARiMR

Bank Gospodarstwa Krajowego może poręczyć kredyt w wysokości: 100% – w przypadku studentów, którzy zostali pozbawieni całkowicie opieki rodzicielskiej lub jako pozbawieni częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej umieszczeni byli w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej rodzinnej, socjalizacyjnej albo resocjalizacyjnej (z wyłączeniem placówek resocjalizacyjnych prowadzących działalność w formie całodobowej turnusowej lub okresowej), bez względu na dochód, 100% – w przypadku studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 600 zł, 70% – w przypadku studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1000 zł.

O poręczenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mogą ubiegać się studenci zamieszkujący na obszarze wiejskim. Agencja może poręczać do 80% lub do 100% wykorzystanej kwoty kredytu w zależności od wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta. Poręczenie Agencji w wysokości 100% mogą uzyskać studenci, których dochód na osobę w rodzinie, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o pożyczkach i kredytach studenckich, nie przekracza 1000 zł. O poręczenia Agencji można ubiegać się w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz w SGB-Banku S.A. Dodatkowo kredyt mogą poręczyć nam np. rodzice lub bliscy krewni.
4 stycznia 2017

Impulsywne zakupy – zapomnij!

Postanowiłem rozprawić się temat impulsywnych zakupów i rozpracować go na czynniki pierwsze. Sam czasami padam ofiarą takich zakupów, przybliżenie tematu i poznanie problemów związanych z kupowaniem […]
30 grudnia 2016

Podsumowanie roku

Każdy rok wypadało by podsumować ze strony osobistej i finansowej. Rokrocznie to czynię, tym razem podzielę się moimi refleksjami, porażkami i małymi zwycięstwami tutaj. Ten rok […]
14 września 2016

10 najczęściej popełnianych błędów finansowych przez młodych ludzi

W wieku powyżej dwudziestu kilku lat po praz pierwszy stykamy się z własnymi finansami, stajemy z nimi twarzą w twarz. To czas w którym popełniamy najczęstsze […]