Rodzaje stypendiów

Studiując warto znać swoje prawa. Rząd oferuje pomoc materialną dla studentów, nie tylko tych najzdolniejszych. Stypendium kojarzy się z dobrymi wynikami w nauce, lecz to tylko jeden z rodzajów stypendium, które można pobierać.
W tym artykule dowiesz się jakie aktualnie mamy rodzaje stypendium oraz jakie warunki trzeba spełnić aby je otrzymać.

 

Stypendium socjalne

Jest to forma pomocy materialnej od państwa, dla studentów mniej zamożnych. Wypłacana jest ona przez okres 9 miesięcy w roku. Wysokość wypłacanego świadczenia zależna jest od sytuacji materialnej w jakiej znajduje się student i jego rodzina. Wysokość stypendium określana jest na podstawie dochodu miesięcznego netto studenta i wszystkich innych członków rodziny wnoszących przychód do gospodarstwa domowego.

Wysokość otrzymywanego stypendium jest różna, zależna od uczelni. Ustala ją rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studentów. Zależna jest też od
zasobności funduszu pomocy materialnej uczelni, jak i od wysokości dotacji z budżetu państwa na bezzwrotną pomoc dla studentów i doktorantów.

Stypendium socjalne o zwiększonej wysokości


O tę formę świadczenia mogą ubiegać się studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Jednak interesant ubiegający się o to stypendium musi wykazać, że dojazd do uczelni z jego miejsca zamieszkania utrudniał by lub uniemożliwiał studiowanie w znacznym stopniu. Wysokość tego stypendium również ustalana jest na podstawie miesięcznego dochodu netto student i członków jego rodziny.

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Jest to stypendium dla najzdolniejszych studentów. Aby je dostać trzeba znaleźć się w 5% studentów danego kierunku lub uzyskać wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.
O stypendium mogą ubiegać się osoby, które ukończyły pierwszy rok studiów.

Od 1 lipca 2015 r. wyróżniające wyniki w nauce nie będą mogły być podstawą do stypendium Ministra. Aby powołać się na wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Nasz kierunek musi być powiązany z osiągnięciami, którymi chcemy podeprzeć wniosek o stypendium.

Przykłady:

 • Studentowi kierunku „lekarski” zostanie przyznane stypendium jeśli osiągnie wybitne wyniki w swoich badań naukowych w medycynie.
 • Studentowi kierunku „Budownictwo” nie zostanie przyznanie stypendium jeśli wyda książkę o tematyce medycznej.

Przy ocenie wniosków brane są pod uwagę następujące aspekty

  • Przy ocenie wniosków pod kątem naukowym brane są pod uwagę m.in. publikacje, udział i wystąpienia na konferencjach naukowych, nagrody i wyróżnienia w konkursach, czy też udział w projektach badawczych.
  • Przy osiągnięciach artystycznych brane są pod uwagę m.in. wybitne dzieła artystyczne, udział w projektach artystycznych, nagrody w konkursach czy też autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego.
  • Trzecim aspektem są wybitne osiągnięcia sportowe, w ramach których bierze się pod uwagę udział w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata czy też osiąganie konkretnych miejsc.


W danym roku kalendarzowym Minister może przyznać nie więcej niż 1.000 stypendiów, zaś ustalona wysokość stypendium nie może przekroczyć 15.000 zł.

Otrzymanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie jest uznawane za dochód w przypadku starań studenta o stypendium socjalne/socjalne w zwiększonej wysokości.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może uzyskać student posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez organ właściwy. Studenci tacy mają prawo do świadczenia niezależnie od formy odbywania studiów (stacjonarne, niestacjonarne), oraz wieku.

Wysokość stypendium może być uzależniona (ale nie musi) od stopnia niepełnosprawności i ustala ją uczelnia w porozumieniu z odpowiednim organem samorządu studenckiego:

  • Znaczny stopień niepełnosprawności – niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oznacza całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku rolników stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w celu uzyskania świadczeń określonych w tych przepisach. Taki stan weryfikuje posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
  • Umiarkowany stopień niepełnosprawności – niepełnosprawność w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oznacza całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Taki stan weryfikuje posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

 • Lekki stopień niepełnosprawności – częściowa niezdolność do pracy oraz celowość przekwalifikowania, o których mowa w ww. ustawie; pozostałe orzeczenia o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym . Taki stan weryfikuje posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do III grupy inwalidów.

Stypendium na osób niepełnosprawnych może być pobierane wyłącznie na jednym kierunku studiów.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów

Stypendium rektora może otrzymać student który osiągnął wysoką średnią ocen z roku lub/i wyróżnia się osiągnięciami naukowymi lub/i sportowymi na arenie międzynarodowej lub krajowej.  (art. 181 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym). Szczegółowe zasady, kryteria i sposób postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej ustalane są przez rektora w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studentów ( art. 186 ust. 1 Ustawy).

Student może ubiegać się o stypendium rektora najwcześniej na drugim roku studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich oraz od I roku studiów II stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.

1 października 2014 roku wszedł w życie przepis wprowadzający wyjątek od tej zasady, zgodnie z którym o stypendium rektora będzie mógł ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów. W praktyce oznacza to, że jeśli jesteś laureatem ogólnopolskiej olimpiady z biologii, a Twój kierunek jest powiązany z biologią, to będziesz mógł ubiegać się o stypendium rektora już na pierwszym roku studiów.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów opłacone z dotacji budżetowej może otrzymywać nie więcej niż 10% studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w uczelni, ale jest ono przyznawane wyłącznie na wniosek zainteresowanego.

Stypendium rektora można otrzymać tylko na jednym kierunku studiów.

Inne stypendia

Warto poszukać innych możliwości finansowania swoich studiów. Będzie to dodatkowy zastrzyk pieniędzy, który na pewno się przyda.

Gdzie szukać?

 • urzędy, urzędnicy miasta, powiatu, gminy, województwa – z którego pochodzisz oraz gdzie znajduje się uczelnia;
 • stowarzyszenia i fundacje związane z twoją uczelnią;
 • organizacje pozarządowe związane z dziedziną twoich studiów lub badań.