Zmiany w kredytach studenckich w roku 2016r.

Dobre wieści dla wszystkich którzy pobierają lub mają zamiar wziąć kredyt studencki. Nasz rząd wprowadził kilka zmian w rozporządzeniach dotyczących kredytów i pożyczek pobieranych przez studentów na naszą korzyść.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opracowało rozporządzenie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz. U. poz. 1013), które weszło w życie 15 sierpnia 2016r.

Oto najważniejsze zmiany:

 

Nowy termin składania wniosków o przyznanie kredytu oraz skrócenie terminu podpisania umów. W bieżącym roku wnioski będzie można składać w okresie od 15 sierpnia do 31 października 2016 r. (zamiast do 15 listopada). Zmianie uległ również ostateczny termin zawierania umów o kredyt. Został on skrócony z 31 marca do 31 grudnia 2016 r.

Możliwość składania wniosków przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia. O kredyt mogą ubiegać się – poza studentami i doktorantami – również kandydaci na studia, którzy rozpoczną je od października 2016 r. Bank będzie mógł rozpatrywać wnioski osób posiadających dokument potwierdzający przyjęcie na studia lub udział w rekrutacji na studia, a zawarcie umowy o kredyt będzie możliwe po uzyskaniu statusu studenta lub doktoranta.

Ustalenie maksymalnej wysokości dochodu na osobę w rodzinie uprawniającej do otrzymania kredytu na dany rok akademicki przed rozpoczęciem terminu składania wniosków. W roku akademickim 2016/2017 wysokość dochodu uprawniająca do otrzymania kredytu wynosi 2500 zł/osobę w rodzinie, co pozwoli na zawieranie umów kredytu po weryfikacji przez banki wnioskodawcy pod kątem zabezpieczenia spłaty kredytu. W kolejnych latach maksymalna wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie będzie stanowiła kwotę ustaloną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie złożonych w poprzednim roku akademickim wniosków.

Uelastycznienie wysokości rat kredytu. W roku akademickim 2016/2017 student lub doktorant uzyska możliwość wyboru spośród czterech wysokości miesięcznej raty kredytu: 600 zł (rata podstawowa), 800 zł albo 1000 zł (rata podwyższona) i 400 zł (rata obniżona).

Możliwość zmiany wysokości miesięcznej raty kredytu w trakcie trwania umowy kredytowej. Kredytobiorca będzie mógł złożyć w banku wniosek o zwiększenie lub zmniejszenie raty kredytu w zależności od aktualnych potrzeb.

Skrócenie terminu podpisywania umów to jedna z najważniejszych zmian, wiąże się ona z wcześniejszą wypłatą zaległych transz (tych od października do terminu podpisania umowy z bankiem). Wcześniej pierwsza transza była wypłacana dopiero po 31 marca, natomiast teraz będzie wypłacana po 31 grudnia.

Kolejną znakomitą zmianą jak najbardziej na plus jest możliwość składania wniosków jeszcze nie będąc studentem. Od 2016 roku można ubiegać się o kredyt studencki będąc jeszcze kandydatem, co ułatwia zgromadzenie potrzebnych dokumentów w bardziej rozległym czasie. Do 2016 roku proces ten można było dopiero rozpocząć po dostaniu się na studia i dokonaniu wpisu na studia, co odbywa się w pierwszej połowie października.

Możliwość zmiany wysokości raty kredytu podczas trwania umowy oraz poszerzenie „widełek” transz kredytu 400-1000zł to nowości.

Zmiana wysokości transz w czasie trwania kredytu będzie wiązać się z dodatkowym aneksem do umowy, co w większości bankach jest dodatkowo płatne od 20zł do 35zł.